จับกระแส

4 ภาคธุรกิจแนะปรับตัว ฝ่ากระแสดิสรับชั่น เศรษฐกิจผันผวน

จาก 4 ผู้นำ EA พัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจ ANAN อสังหาฯแห่งอนาคต หัวเว่ยเปิดโลก 5G และ CHO Smart City Model รวมพลังยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจไทยก้าวสู่จุดที่ดีกว่าเดิม

            นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี ที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน ต้องรับมือกับความท้าทายรอบด้าน โดยเฉพาะการที่บริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งธรรมชาติ ยิ่งต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน  จึงได้เริ่มศึกษาและเตรียมการมากว่า 5 ปี  เพื่อจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างการเติบโตของธุรกิจต่อยอดจากธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได้ควบคู่กัน

            บริษัทจึงได้ลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่หรือระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราก้าวไปยังยุคของพลังงานแห่งอนาคต ทั้งด้านการช่วยเก็บสำรองไฟฟ้าได้อย่างมั่นใจ การบริหารจัดการระบบการผลิตและการจำหน่ายพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง (peak) และต่ำ (off-peak) รองรับการเชื่อมโยงความต้องการของผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้ให้บริการสายส่งเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เปลี่ยนจากระบบรวมศูนย์ (Centralize System) ไปเป็นระบบกระจายตัว (Decentralize System)      

            ล่าสุด EA ได้สร้างแพลทฟอร์มจากเทคโนโลยีของ EA เอง ภายใต้ชื่อ Gideon (กีเดียน) เพื่อรองรับการซื้อขายพลังงาน โดยจะเป็น Multi-dimensional platform ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยทั้งผู้ผลิตพลังงาน ผู้บริโภค ผู้บริหารสายส่ง คนกำกับดูแล ให้ลดการใช้พลังงาน โดยลูกค้าสามารถซื้อพลังงานจากผู้ผลิตได้โดยตรง ผ่าน Transmission Line หรือผ่านทาง enhanced single buyer เมื่อผนวกเข้ากับเทคโนโลยี block chain และ big data เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสามารถจัดการข้อมูลมหาศาลได้อย่างทรงประสิทธิภาพแล้ว Gideon จะสามารถขยายขอบข่ายของระบบการจัดการและควบคุมพลังงานได้กว้างไกลไปจนถึงระดับอาเซียนได้ในระยะอันใกล้ ในการนี้ โดยคาดว่าจะสามารถนำ Gideon มาเริ่มให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายในต้นปี 2563 นี้

            นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  หรือ ANAN กล่าวว่า แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจยังคงมีความผันผวน แต่ปัจจุบัน GDP ของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง รายได้ครัวเรือนของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี หนี้สาธารณะอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับอเมริกา เชื่อว่าในอนาคตเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ที่ดี

            อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมีความผันผวน บริษัทได้เตรียมความพร้อมและความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จแบบแข็งแกร่ง

            พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ในโครงการเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพบนทำเลศักยภาพสูงติดรถไฟฟ้า  ซึ่งยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก 80 สู่ 300 สถานี สามารถตอบสนองความต้องการของคนเมืองยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

            นายวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม  บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี 5G หัวเว่ยเป็นผู้จัดจำหน่ายรายแรกที่ได้นำระบบเครือข่าย 5G แบบครบวงจรเข้ามาในประเทศไทย และพร้อมสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยี 5G เพื่อช่วยเร่งการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวรุดหน้าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

            ทั้งนี้ เทคโนโลยี 5G มีศักยภาพที่โดดเด่นหลายประการ ทั้งในเรื่องของความเร็วที่สูงกว่า 4G ถึงกว่า 10 เท่า ความหน่วงต่ำ ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการใช้บริการใหม่ เช่น Telemedicine, รถไร้คนขับ หรือการใช้งานติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสำคัญๆ เช่น การแพทย์ทางไกล และการผ่าตัดทางไกล, การบังคับควบคุมโดรนหรือยานพาหนะต่างๆ  และด้าน Enhanced mobile broadband ที่จะทำให้เกิดการใช้งานและบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกมาก เช่น 4K, VDO on demand, VR/AR, Game online 

            “เทคโนโลยี 5G เป็นมาตรฐานระบบเซลลูลาร์ครั้งแรกที่มีการวางมาตรฐานการใช้งานรองรับ IoT และการสื่อสารแบบ Machine-to-machine รวมถึงจะเป็นโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเชื่อมต่อของเทคโนโลยีหลักๆ และการบริการใหม่ ๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น IoT, Cloud, AI ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นเสาหลักสำคัญในการสร้าง Digital Transformation ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ”

            นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)หรือ CHO  กล่าวว่า กระแสดิสรัปชั่นคุกคามทั่วทุกด้านทั้ง บริษัท องค์กร หรือ แม้แต่ประเทศไทยก็หลีกหนีไม่พ้น การปรับตัวให้ทันโลกตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ส่งผลให้ปัจจุบันอาจมีความเป็นอยู่ยากขึ้น แต่ก็เป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ที่ทำให้ประเทศไทย เข้าสู่ภาวะปกติอย่างมีประสิทธิภาพ และไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิม

            การพัฒนาเมืองในรูปแบบ smart city จึงเป็นปฏิบัติการดิจิตอลและโซเชียลทรานฟอร์เมชั่นไปพร้อมกัน เพื่อต่อสู้กับกระแสดิสรับชั่นนั้น โดยมีขอนแก่นโมเดลเป็นเมืองนำร่อง ครอบคลุมทั้งการพัฒนามนุษย์ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การปกครอง ความเป็นอยู่ และระบบขนส่ง ประกอบกับหลักการพื้นฐานด้านความยั่งยืน ซึ่งเรามีความจำเป็นที่จะต้องเร่งเรียนรู้ทั้งด้านเทคโนโลยีและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น